ترشک

نمایش 1–8 از 26 مورد

ترشک هلو قرمز

182,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 182000تومان میباشد

 

ترشک پرتغال خونی

182,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 182000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 182000تومان میباشد

 

ترشک آناناس

0تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 0تومان بسته های 13 کیلویی 0تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 0تومان بسته های 13 کیلویی 0تومان میباشد

 

ترشک انجیر

182,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 14000تومان بسته های 13 کیلویی 182000تومان میباشد

 

ترشک زرد آلو انار

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

 

ترشک آلو بخارا

156,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 9000تومان بسته های 13 کیلویی 117000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان میباشد

 

ترشک پنج آلو

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

 

ترشک زرد آلو انجیر

195,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 15000تومان بسته های 13 کیلویی 195000تومان میباشد

 

Call Now Button