Home

نمایش 9–16 از 83 مورد

ترشک زرد آلو زرد

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

 

ترشک زرد آلو قرمز

169,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 10000تومان بسته های 13 کیلویی 130000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 13000تومان بسته های 13 کیلویی 169000تومان میباشد

 

ترشک زغال اخته

208,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 16000تومان بسته های 13 کیلویی 208000تومان میباشد

 

ترشک شاتوت وحشی

182,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 18000تومان بسته های 13 کیلویی 234000تومان میباشد

 

ترشک شاتوت قرمز

182,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 11000تومان بسته های 13 کیلویی 143000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 14000تومان بسته های 13 کیلویی 182000تومان میباشد

 

ترشک قیسی زرد

0تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 0تومان بسته های 13 کیلویی 0تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 0تومان بسته های 13 کیلویی 0تومان میباشد

 

ترشک قیسی قرمز

0تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 0تومان بسته های 13 کیلویی 0تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 0تومان بسته های 13 کیلویی 0تومان میباشد

 

ترشک هفت میوه

156,000تومان

نرخ مصوب این محصول در سال 1399

عمده فروشی هر کیلو 9000تومان بسته های 13 کیلویی 117000تومان می باشد

خرده فروشی هر کیلو 12000تومان بسته های 13 کیلویی 156000تومان میباشد

 

Call Now Button